Skip to main content

Aelodau'r bwrdd 

Alan Clamp - Prif Weithredwr

Prif Weithredwr

Prif Weithredwr

Daeth Alan Clamp yn Brif Weithredwr yr Awdurdod Safonau Proffesiynol ar 1 Tachwedd 2018. Cyn hynny roedd yn Brif Weithredwr yr Awdurdod Diwydiant Diogelwch (SIA). Mae’r SIA yn gorff cyhoeddus sy'n rheoleiddio diogelwch preifat yn y Deyrnas Unedig. Mae’n cefnogi blaenoriaethau allweddol y Swyddfa Gartref trwy gyfrannu i leihad ac atal troseddau, ac i ddiogelu'r cyhoedd.

Yn flaenorol roedd Alan yn Brif Weithredwr yn yr Awdurdod Meinwe Dynol (HTA), rheoleiddiwr annibynnol a noddir gan yr Adran Iechyd. Cyn gweithio yno, fe weithiodd mewn rheoleiddio yn y sector addysg, yn cynnwys nifer o flynyddoedd yn Ofsted.

Yn ogystal â gweithio am bron i 20 mlynedd mewn rheoleiddio, mae Alan wedi gwasanaethu ar y Grŵp Biometreg a Moeseg Fforensig Cenedlaethol yn y Swyddfa Gartref ac fel cynghorydd rheoleiddiol i Fwrdd Safonau'r Bar. Mae Alan yn aelod o Fforwm y Rheolyddion yn y London School of Economics.

Antony Townsend - Aelod o'r Bwrdd

Aelod o'r Bwrdd

Mae Antony Townsend yn aelod o'r Bwrdd.

Antony yw'r Comisiynydd Cwynion ar gyfer Gwasanaethau Ariannol (rôl ble mae'n ystyried cwynion yn erbyn y rheolyddion gwasanaethau ariannol); Cadeirydd Bwrdd Rheoleiddio Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig; Cadeirydd Bwrdd Rheoleiddiol y Deyrnas Unedig ac Iwerddon Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, ac yn aelod o'r Bwrdd Rheoleiddio byd eang ac yn ymgynghorydd ar reoleiddio i'r Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain; ac yn Ymddiriedolwr Swyddfa Cyngor ar Bopeth Cylch Warwick.

Roedd yn Brif Weithredwr cyntaf yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr o 2006 i 2014. Cyn hynny, bu'n Brif Weithredwr y Cyngor Deintyddol Cyffredinol, yn Gyfarwyddwr y Cyngor Meddygol Cyffredinol, ac yn was sifil yn y Swyddfa Gartref yn gweithio'n bennaf ar faterion cyfiawnder troseddol.
 

Cadeirydd - Cadeirydd Bwrdd yr Awdurdod

Cadeirydd Bwrdd yr Awdurdod

Caroline Corby yw Cadeirydd Bwrdd yr Awdurdod

Bu Caroline Corby yn gweithio yn Ninas Llundain am 13 yn arbenigo mewn ecwiti preifat. Mae wedi gwasanaethu ar nifer o fyrddau yn y sector preifat a chyhoeddus ar draws nifer o ddiwydiannau a gwasanaethau. Mae Caroline hefyd wedi cadeirio achosion addasrwydd i ymarfer ar gyfer nifer o reolyddion iechyd a gofal cymdeithasol. Yn ogystal â'i rôl yn yr Awdurdod Safonau Proffesiynol, mae Caroline yn Gadeirydd Bwrdd Parôl Cymru a Lloegr ac yn Gadeirydd One Housing Group, cymdeithas dai wedi ei lleoli yn Llundain

Dr Tom Frawley CBE - Aelod o’r Bwrdd

Tom Frawley - Aelodaur bwrdd

Aelod o’r Bwrdd

Mae Tom Frawley CBE yn aelod o’r Bwrdd.

Ymunodd Tom â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol fel Hyfforddai Graddedig yn 1971. Yn 1973 fe'i penodwyd yn Weinyddwr Uned yn Ysbyty Ulster, Dundonald ac yn ddiweddarach aeth ei yrfa yn y gwasanaeth iechyd ag ef i Ogledd a Gorllewin Belfast a Lisburn. Yn 1980 fe'i penodwyd yn Swyddog Gweinyddol Rhanbarthol ar gyfer Rhanbarth HSS Londonderry, Limavady a Strabane. Yn 1981 fe'i penodwyd yn Brif Swyddog Gweinyddol ar Fwrdd Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol Western, yn 31 oed, yr ieuengaf yn y Deyrnas Unedig i gael ei benodi i swydd o'r fath, ac yn 1985, wedi gweithrediad Adroddiad Griffiths, fe'i penodwyd yn Rheolwr Cyffredinol y Bwrdd.

Daeth yn Ombwdsmon y Cynulliad a Chomisiynydd Gogledd Iwerddon ar gyfer Cwynion ym Medi 2000. Yn 2001, fel Ombwdsmon, gofynnodd Pwyllgor Safonau a Breintiau'r Cynulliad iddo fod yn Gomisiynydd dros dro ar gyfer Safonau yn y Cynulliad.

Yn 2004, etholwyd Tom gan ei gyd Ombwdsmyn yn Ewrop i'w cynrychioli fel Cyfarwyddwr Rhanbarth Ewrop y Sefydliad Ombwdsmyn Rhyngwladol ac yn aelod o Fwrdd y Byd sy'n goruchwylio gwaith byd eang y Sefydliad. Hefyd yn 2004, cafodd Tom ei benodi i Gyngor Cynghori Alumni Cymrodorion Eisenhower Philadelphia i gynrychioli ynys Iwerddon yn y fforwm hwnnw, swydd a ddaliodd tan 2008. Ym Medi 2006, derbyniodd Tom y wobr anrhydeddus gan Brifysgol Ulster o statws a theitl Athro Gwadd Arweinyddiaeth yn yr Ysgol Fusnes a'r Ysgol Rheoli Cyfrifyddu.

Yn Nhachwedd 2006, etholwyd Tom yn Ddirprwy Lywydd Bwrdd y Byd y Sefydliad Ombwdsmyn Rhyngwladol (IOI), swydd a ddaliodd tan Ragfyr 2012. Yn 2008, derbyniodd Tom CBE yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd.

Ymddeolodd Tom fel Ombwdsmon Gogledd Iwerddon ym Mawrth 2016

 

Frances Done CBE - Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg

Frances Done -  Aelodaur bwrdd

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg

Mae Frances Done yn aelod o’r Bwrdd ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg.

Mae Frances yn Gyfrifydd Siartredig y mae ei gyrfa wedi rhychwantu'r sector cyhoeddus, sector preifat a thrydydd sector.

Ar hyn o bryd mae Frances yn Ddirprwy Gadeirydd Panel Gwelliant Annibynnol Birmingham. Penodwyd y Panel gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Gymunedau a Llywodraeth Leol i fonitro a chefnogi Cyngor Dinas Birmingham wrth weithredu ei raglen gwelliant.

Mae Frances yn Ymddiriedolwr, a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg, ar Ymddiriedolaeth y Camlesi ac Afonydd, elusen gyda chyfrifoldeb dros ofalu am 2,000 o filltiroedd o ddyfrffyrdd yng Nghymru a Lloegr.

Yn flaenorol, bu Frances yn gwasanaethu fel Cadeirydd y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid rhwng 2008 a 2014. Mae'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid yn goruchwylio'r system cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru a Lloegr ac yn comisiynu'r sefydliadau diogel ar gyfer pobl ifanc yn y ddalfa.

Rhwng 1991 a 1998 hi oedd Cyfarwyddwr Cyllid cyntaf ac yna Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Metropolitan Rochdale.

Roedd Frances hefyd yn Brif Weithredwr Manceinion 2002 – Pwyllgor Trefnu llwyddiannus Gemau'r Gymanwlad XVII – a greodd etifeddiaeth economaidd, chwaraeon a diwylliannol arwyddocaol ar gyfer dinas Manceinion.

O 2003 i 2006 roedd Frances yn Rheolwr Gyfarwyddwr ar gyfer Llywodraeth Leol, Tai a Chyfiawnder Troseddol yn y Comisiwn Archwilio gyda chyfrifoldeb dros waith archwilio ac arolygu'r Comisiwn parthed llywodraeth leol yn Lloegr.

 

Moi Ali - Aelod o'r Bwrdd

Moi -Aelodaur bwrdd

Aelod o'r Bwrdd

Mae Moi Ali yn aelod o'r Bwrdd

Mae gan Moi bron i 30 mlynedd o brofiad mewn cyfathrebu a hyfforddiant, yn arbennig o fewn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol. Mae wedi ysgrifennu 20 o lyfrau ar amrywiol agweddau o farchnata a chyfathrebu, ar gyfer cyhoeddwyr blaenllaw megis Dorling Kindersley, ac mae ei llawlyfr cyfathrebu ar gyfer gweithwyr gofal yn cael ei gyhoeddi yn Chwefror 2017.

Mae hi hefyd yn gyfarwyddwr a chadeirydd anweithredol profiadol. Ar hyn o bryd mae'n Aelod o'r Bwrdd ar Awdurdod Heddlu'r Alban, Gwasanaeth Ambiwlans yr Alban ac Education Scotland. Mae'n eistedd ar fwrdd llywodraethu Prifysgol Napier Caeredin mewn rhinwedd wirfoddol.

Moi oedd Adolygydd Cwynion Barnwrol cyntaf yr Alban ac mae ei rolau blaenorol ar Fyrddau yn cynnwys Dirprwy Lywydd rheoleiddiwr gofal iechyd mwyaf y byd, y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth; Aelod o Fwrdd Postwatch; ac Aelod Annibynnol i'r Cyngor, Postal Redress Service.

Mae hefyd wedi bod yn Llysgennad Apwyntiadau Cyhoeddus a mentor ar y rhaglen arweinyddiaeth gyhoeddus; ac yn Aelod o'r Corff Adolygu, Swyddfa Dros Gwynion Barnwrol (Y Weinyddiaeth Gyfiawnder).

Roedd Moi ar restr derfynol y Gwobrau UK Asian Women of Achievement 2010 a Gwobrau Scottish Asian Women 2014. 

 

Renata Drinkwater - Aelod o'r Bwrdd

Aelod o'r Bwrdd

Mae Renata Drinkwater yn aelod o'r Bwrdd.

Mae Renata Drinkwater wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers Ionawr 2015.

Mae ganddi gefndir mewn ymgynghori strategaeth busnes, yn fwyaf diweddar fel Cyfarwyddwr yn Capita Health Partners a chyn hynny yn Bartner yn EY (Ernst & Young gynt) a Phrif Ymgynghorydd yn KPMG. Yn ystod ei gyrfa ymgynghori, mae wedi arwain cannoedd o brosiectau ar gyfer ystod eang o gleientiaid yn cynnwys datblygwyr, gweithredwyr a chyllidwyr yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol yn y Deyrnas Unedig, Ewrop a'r Dwyrain Canol. 

Mae gan Renata ddiddordeb ers amser maith mewn materion sector iechyd. Fe'i hetholwyd yn Ymddiriedolwr yr elusen cleifion Diabetes UK, a hefyd yn National Voices, y glymblaid o elusennau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hefyd wedi bod yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar ddwy Ymddiriedolaeth ysbyty acíwt (ble roedd yn gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a'r Pwyllgor Cyllid Elusennol). Roedd hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol mewn Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol a Chlwstwr Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol (ble roedd yn Ddirprwy Gadeirydd y Pwyllgorau Archwilio a Grŵp Comisiynu Clinigol). Roedd hefyd yn Brif Weithredwr ac Ymddiriedolwr self management uk, darparwr blaenllaw'r wlad o raglenni hunan reoli ar gyfer pobl gyda chyflyrau iechyd hirdymor.

Yn ogystal â'i rôl bresennol yn yr Awdurdod Safonau Proffesiynol, mae Renata yn Gyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Ysbyty Sylfaenol acíwt, ac yn aelod o'r Bwrdd y Fforwm Hunan Ofal. 

 

Yr Athro Marcus Longley - Aelod o’r Bwrdd

Aelod o’r Bwrdd

Mae Marcus Longley yn aelod o’r Bwrdd

Mae Marcus Longley yn Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a hefyd yn Athro Polisi Iechyd Cymwysedig ym Mhrifysgol De Cymru, ble mae hefyd yn Gyfarwyddwr Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae Marcus hefyd wedi gwasanaethu fel Aelod o'r Bwrdd ar gyfer Cyngor Defnyddwyr Cymru, ac ar gyfer Llais Defnyddwyr Cymru. Mae wedi bod yn Gynghorydd Arbennig ar gyfer Iechyd i Bwyllgor Materion Cymreig Tŷ'r Cyffredin, ac ar hyn o bryd mae'n Gynghorydd Arbenigol i Gomisiwn Bevan, wedi bod yn Aelod yno'n flaenorol. Mae Marcus hefyd yn cadeirio'r Grŵp Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn y Sefydliad Materion Cymreig, ac yn Gydymaith Uwch yn Ymddiriedolaeth Nuffield.

 

Cafodd Marcus ei addysgu ym mhrifysgolion Rhydychen, Caerdydd a Bryste, a bu'n gweithio i'r GIG o 1981 hyd 1995. Cafodd ei ethol yn Gymrawd Cyfadran Iechyd Cyhoeddus y Coleg Brenhinol y Meddygon yn 2008.