Skip to main content

Dwi eisiau Therapydd Siarad

Rydym yn argymell eich bod yn dewis ymarferwyr sydd wedi eu rheoleiddio neu ar Gofrestr Achrededig yn unig

Dewis ymarferydd sydd ar Gofrestr Achrededig

 • Association of Child Psychotherapists

  Mae'r Gymdeithas Seicotherapyddion Plant (ACP) yn gorff proffesiynol ar gyfer seicotherapyddion plant a glasoed seicdreiddiad yn y Deyrnas Unedig. Mae’r ACP yn gyfrifol am safonau hyfforddi ac ymarfer ar gyfer ei aelodau ac mae’n darparu gwybodaeth i'r cyhoedd ynghylch seicotherapi plant.

  05 Gorffennaf 2018 - 05 Mehefin 2019

 • Association of Christian Counsellors

  Mae'r Cymdeithas Cynghorwyr Cristnogol (ACC) yn gorff proffesiynol ac elusen gofrestredig yn cynrychioli cynghorwyr a seicotherapyddion Cristnogol yn y Deyrnas Unedig.

  25 Mai 2018 - 25 Mai 2022

 • British Association for Counselling & Psychotherapy

  Mae Cymdeithas Cynghori a Seicotherapi Prydain (BACP) yn sefydliad aelodaeth ac elusen gofrestredig sy’n gosod safonau ar gyfer ymarfer therapiwtig ac yn darparu gwybodaeth i therapyddion, cleientiaid therapi, a’r cyhoedd.

  05 Mawrth 2018 - 05 Mawrth 2019

 • British Psychoanalytic Council

  Mae Cyngor Seicdreiddiad Prydain yn sefydliad proffesiynol i’r proffesiwn seicotherapi seicdreiddiad, gan gyhoeddi Cofrestr o ymarferwyr y mae’n ofynnol iddynt ddilyn ei god moeseg a bodloni ei safonau addasrwydd i ymarfer.

  20 Tachwedd 2017 - 20 Tachwedd 2018

 • COSCA (Counselling & Psychotherapy in Scotland)

  Mae COSCA – corff proffesiynol yr Alban ar gyfer cynghori a seicotherapi – yn gosod safonau ar gyfer ei gofrestryddion ar ymarfer cynghori a seicotherapi ac mae’n ymroddedig i gynyddu mynediad at wasanaethau cynghori a seicotherapi.

  18 Mehefin 2018 - 18 Mehefin 2019

 • Human Givens Institute

  Mae'r Human Givens Institute yn sefydliad byd eang sy'n ymwneud ag uno'r dulliau mwyaf effeithiol o gynghori a seicotherapi i ymagwedd wirioneddol bioseicogymdeithasol. Mae'n annog pob agwedd o ymarfer therapiwtig Human Givens, gan gynnwys safonau, datblygiad proffesiynol parhaus ac ymddygiad moesegol aelodau.

  12 Ebrill 2018 - 12 Ebrill 2019

 • National Counselling Society

  Mae’r Gymdeithas Cwnsela Genedlaethol yn sefydliad proffesiynol dielw gyda’r diben o sicrhau bod pob cofrestrydd yn ddiogel, cymwys a moesegol.

  20 Mai 2018 - 20 Mai 2019

 • National Hypnotherapy Society

  Mae’r Gymdeithas Hypnotherapi Genedlaethol yn sefydliad proffesiynol dielw gyda’r diben o sicrhau bod pob cofrestrydd yn ddiogel, cymwys a moesegol.

  20 Mai 2018 - 20 Mai 2019

 • Play Therapy UK

  Mae Play Therapy UK yn bodoli i hybu arfer da gwaith therapiwtig gyda phlant. Mae hyn yn cynnwys gwella lles plant yn ogystal â lliniaru problemau ymddygiadol ac iechyd meddwl.

  10 Ebrill 2018 - 10 Ebrill 2019

 • UK Association for Humanistic Psychology Practitioners

  Mae Cymdeithas Ymarferwyr Seicoleg Ddyneiddiol y Deyrnas Unedig (UKAHPP) yn sefydliad proffesiynol, sy'n sefydlu safonau gofrestru ac achredu ar gyfer ymarfer i Seicotherapyddion a Chynghorwyr Seicotherapiwtig gyda hyfforddiant mewn Seicoleg Ddyneiddiol, ymagwedd holistig i therapi, ble mae gallu unigolyn i ddefnyddio adnoddau mewnol i roi ystyr a chyfeiriad i brofiadau bywyd sy'n drawmatig ac yn anablu yn ganolog.

  06 Awst 2018 - 06 Awst 2019

 • UK Board of Healthcare Chaplaincy

  Mae Bwrdd Caplaniaeth Gofal Iechyd y Deyrnas Unedig (UKBHC) yn cadw Cofrestr wirfoddol o gaplaniaid gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig ac yn ymdrechu i hyrwyddo hyder y cyhoedd a chyflogwyr mewn caplaniaeth gofal iechyd ac i ddatblygu safonau ymarfer proffesiynol.

  30 Medi 2019 - 29 Hydref 2019

 • UK Council for Psychotherapy

  Mae Cyngor Seicotherapi'r Deyrnas Unedig (UKCP) yn sefydliad aelodaeth ac elusen gofrestredig sy’n cadw cofrestrau cenedlaethol ar gyfer seicotherapyddion sy’n gymwysedig i weithio gyda phlant a phobl ifanc a chynghorwyr seicotherapiwtig.

  11 Tachwedd 2017 - 10 Tachwedd 2018