Skip to main content
I want a...
Find

Dwi eisiau Cynghorydd

Rydym yn argymell eich bod yn dewis ymarferwyr sydd wedi eu rheoleiddio neu ar Gofrestr Achrededig yn unig

Dewis ymarferydd sydd ar Gofrestr Achrededig

 • Association of Child Psychotherapists

  Mae'r Gymdeithas Seicotherapyddion Plant yn gorff proffesiynol ar gyfer seicotherapyddion plant a glasoed seicdreiddiad yn y Deyrnas Unedig.

  06 Gorffennaf 2018 - 06 Mehefin 2019

 • Association of Christian Counsellors

  Mae'r Association of Christian Counsellors yn gorff proffesiynol ac elusen gofrestredig yn cynrychioli cynghorwyr a seicotherapyddion Cristnogol yn y Deyrnas Unedig.

  -

 • British Association for Counselling & Psychotherapy

  Mae Cymdeithas Cynghori a Seicotherapi Prydain (BACP) yn sefydliad aelodaeth ac elusen gofrestredig sy’n gosod safonau ar gyfer ymarfer therapiwtig ac yn darparu gwybodaeth i therapyddion, cleientiaid therapi, a’r cyhoedd.

  05 Mawrth 2018 - 05 Mawrth 2019

 • British Association of Play Therapists

  Mae'r BAPT yn gweithio i liniaru anghenion plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n dioddef anawsterau emosiynol ac ymddygiadol trwy hyrwyddo celf a gwyddor Therapi Chwarae a hyrwyddo safonau uchel o ran ymarfer Therapi Chwarae.

  -

 • British Psychoanalytic Council

  Mae Cyngor Seicdreiddiad Prydain yn sefydliad proffesiynol i’r proffesiwn seicotherapi seicdreiddiad, gan gyhoeddi Cofrestr o ymarferwyr y mae’n ofynnol iddynt ddilyn ei god moeseg a bodloni ei safonau addasrwydd i ymarfer.

  -

 • COSCA (Counselling & Psychotherapy in Scotland)

  Mae COSCA – corff proffesiynol yr Alban ar gyfer cynghori a seicotherapi – yn gosod safonau ar gyfer ei gofrestryddion ar ymarfer cynghori a seicotherapi ac mae’n ymroddedig i gynyddu mynediad at wasanaethau cynghori a seicotherapi.

  -

 • Human Givens Institute

  Mae'r Human Givens Institute yn sefydliad byd eang sy'n ymwneud ag uno'r dulliau mwyaf effeithiol o gynghori a seicotherapi i ymagwedd wirioneddol bioseicogymdeithasol. Mae'n annog pob agwedd o ymarfer therapiwtig Human Givens, gan gynnwys safonau, datblygiad proffesiynol parhaus ac ymddygiad moesegol aelodau.

  -

 • National Counselling Society

  Mae’r Gymdeithas Cwnsela Genedlaethol yn sefydliad proffesiynol dielw gyda’r diben o sicrhau bod pob cofrestrydd yn ddiogel, cymwys a moesegol.

  -

 • UK Council for Psychotherapy

  Mae Cyngor Seicotherapi'r Deyrnas Unedig (UKCP) yn sefydliad aelodaeth ac elusen gofrestredig sy’n cadw cofrestrau cenedlaethol ar gyfer seicotherapyddion sy’n gymwysedig i weithio gyda phlant a phobl ifanc a chynghorwyr seicotherapiwtig.

  11 Tachwedd 2017 - 10 Tachwedd 2018

 • Play Therapy UK

  Mae Play Therapy UK yn bodoli i hybu arfer da gwaith therapiwtig gyda phlant. Mae hyn yn cynnwys gwella lles plant yn ogystal â lliniaru problemau ymddygiadol ac iechyd meddwl.

  -